is toegevoegd aan uw favorieten.

Jeschugnat Israëel, ofte Israëls verlossinge en eeuwige behoudenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ênEEUWIGE BEHOUDENIS. 109 gen Godts: en tuffchen deeze tweederlei Zaaden, zou van den Heere een Vyandfchap gezet worden , zo wel als tuffchen haar Moeder Eva en de Slange! en dus niet als of de Satan alleen een Vyand van haar, en niet van haar Zaad zoude zyn, neen; want die een Vyand van de Moeder is , en haar haat, die is en blyft ook een Vyand van haar Zaad! en daar dat gezeegende Zaad, immers van hem zulke Vyanden zyn, en zyne booze werken haaten, gelyk hare Moeder, zo is hy insgelyks met eenen vuurigen haat tegen haar ingenomen ; ja hy gaat rontzom hen als een Briefchende Leeuw, om hen te verflinden; doch die zy door de heilverdienften van den Mejfias, en zyne kragt overwinnen zouden! Mogtans is deeze Vyandfchap niet openbaar voor het oog der Menfchen , dan alleen voor de zulke dewelke dezen ftryd tuffchen vleefch en geeft in hun ondervinden ! waarom ook veele dit niet zullen verftaan. Maar dit Slangen-Zaad zal zyn haat en Vyandfchap tegen s dit Vrouwen-Zaad, tegen dit uitverkooren Zaad, in het openbaar oeffenen , en by alle gelegentheid in het werk ftellen; toonende dus, dat zy getrouwe onderdanen en Kinderen des Duivels zyn! gelyk de ondervindinge dit door alle tyden en eeuwen heenen geleerd heeft. Ja zelf, als 'er maar nog weinige Menfchen op den Aardbodem waren, zo ontdekte zich deeze Vyandfchap, dat een Caïn die uit den b00zen was, zynen eenigen Broeder Habel, den Regtvaardigen, doodfloeg! even zo openbaarde zich

dee-