is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. X{de} deel [...] der Europische historie; behelzende die van het koningryk Napels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van NAPELS. tSS

voor den tyd van twee jaaren overhaalden, tot groot misnoegen van den graaf van Artois, en de andere Franfcbe heeren, welke oordeelden, dat Karei het hier mede buiten zyne macht gefield hadt, om immermeer Sicilien weder machtig te worden, zo datzy vol fpyt zig weder naar Frank ryk begaven (ft).

Na het vertrek der Siciliaanen, bevrydde Karei de inge-j zetenen van Gaeta, uit aanmerking van hunne wakkere verdediging, voor vyf jaaren van alle fchattingen (c), en als hy by zyn terugkomft te Napels , in herfftmaand kennis kreeg dat Ladislaus koning van Hungaryen zonder kinderen overleden was, liec hy zyn oudften zoon Karei Martel, uit hoofde van het recht zyner moeder, koningin Maria, die eene zufter van Ladislaus geweeft was, tot koning van Hungaryen kronen. Middelerwyl werdt de koning van Sicilien, door den paus fterk aangezocht om een kruistocht naar het Heilig Land te doen, doch deszelfs oude raadslieden, zig de trouwloosheid van den heiligen ftoel, jegens des konings grootvader Frederik den tweeden, herinnerende, en aan Jakob onder 'c oog brengende, dat Niko, laas in zyne afwezendheid waarfchynlyk een opftand in Si. cilien zoude trachten te verwekken , zondt koning Jacob Joan di Frocida naar Romen, om zyne heiligheid tot eene verzoening met de Siciliaanen te bewegen , en hunne on> derwerping aan te neemen ; doch Nikolaas bleef onverze tl yk, en antwoordde Procida, dathy omtrent Sicilien niets konde bqfliflen, want dat hy reeds twee legaten gemachtigd hadt, om naar Aix in Provence te gaan, en over een vrede tuflehen den koning van Arragon, en den koning van Frank ryk benevens deszelfs broeder, te handelen. Na de terug-

komfl

(b) Klem Ibid. Nicol. Sficial. ut fupra. Villa». 1. VII. c. 133; Giannone ut fupra. Antok. tit 20. c, 6. feft 7. f» Viilawi, ut fupra.

II.Boek.

1.

ïoofdst.

v.

Afd.

Ken lelad

tufte hen koning Karei en :oning Jatob.

De oudfle zoon van Karsl tot koning van Hun. garyen gekroond.