is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. X{de} deel [...] der Europische historie; behelzende die van het koningryk Napels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25Ö HISTORIE

II.Boek, i.

Hoofdst V. Afd.

Een vrei

tujjchen den koning 1'ofiFrank ryk enAIphonfus.1291,

komft van Procida, zondt Jakob in het volgende jaar, twee gemachtigden om by de vredehandeling tegenwoordig te zyn, met laft om zig eerft naar Arragon te begeeven, en by zyn broeder Alpbonfus aan te dringen , dat hy doch niet geliefde te bewilligen in de teruggeving van SicilU •en aan het huis van Anjou. Of fchoon nu wel koning Karei om den vrede met Alpbonfus te verhaaften, Napels verliet, en zig naar Frankryk begaf, hadden echter de onderhandelingen, gedurende eenigen tyd flechcs eenen flaauwen voortgang; doch eindelyk , door het fterk aanhouden der pauflyke legaten by den koning van Frankryk, en deszelfs broeder, om de oorlogstoebereidzelen tegen Ar. ragon te ftaken, en door de verklaring van Karei zelven, dat hy indien de oorlog bleef duren, weder naar zyne gevangenis keeren wilde, werdc op den tweeden van fprokkelmaand een vrede tuiTchen Alpbonfus en de Franfcben ge. floten, zonder de Siciliaanen daarin te begrypen; in tegendeel beloofde Alpbonfus, geenen verderen byftand aan denzelven te zullen verleenen.

Na het fluiten van het verdrag , begaf Karei zig naar Genua, alwaar hy zeftig galeyen huurde, welke in het volgende jaar gereed moeften zyn om een inval in Sicilien te doen, en trok daarop verder naar Spanjen, alwaar by eene vriendlyke byeenkomft met den koning van Arragon hadt. Middelerwyl waren de Siciliaanen ten uiterften verlegen, wanneer zy zig door de Kataloniers verlaten zagen ; doch een onverwacht toeval verlofte hen eeniger mate van hunne vrees, en verydelde de voornemens hunner vyanden. Na dat Alpbonfus gezanten naar Engeland gezonden hadt , om zyne koningin de dochter van koning Edimard af te halen, en naar Arragon te geleiden, ftierf hy omtrent het midden van zomermaand na eenen korten tyd ziek gelegen te hebben. De tyding van deszelfs overlyden, kwam wel haaft in"Sicilien, waarop koning Jacob aanftonds zynen broeder Don Frederik tot beftierder van het eiland aanftel.

de,