is toegevoegd aan uw favorieten.

Avondtydkortingen van het kasteel of Zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET KASTEEL. 20$

met drift voelen. De geringde zaak treft hen, ,, een woord is genoeg , om hen tot inkeer te „ brengen; maar de logge en traage kinderen zyn flug en ongevoelig van aart ; niets doet hen „ aan ; zo dat zy nu en dan eenige geweldige „ fchokken nodig hebben, om hen levendiger te maaken, en uit hunne natuurlyke dofgeestig-

„ heid op te wekken." Mama, welke

„ foort van draf zoud gy voor Eglantine gefchikt

hebhen?" „Die, welke vóórhaar de knel-

„ lendlïe, en tevens de eenvoudigde zou geweest zyn. Wanneer zy niet had willen loopen, of „ op eene behoorlyke tred wandelen: dan zou ik „ haare wandelingen een uur verlengd hebben. — ,, Wanneer zy de les met luiheid had Waargenoo„ men, zou ik die, als het uur om was, weder „ van voren af aan hebben laaten herhaalen; en „ zo met alles, wat zy met traagheid of met tegenzin deed. Eglantine zou dan , om deeze „ verdubbeling van moeite voortekomen, zig met ,, alle mogclyke infpanningen vlyt op haare lesfen hebben toegelegd; en deeze eerst gedwonge„ n-e poogingen zouden naderhand gemakkelyker worden, en eindelyk geene moeite kosten; zo „ dat Eglantine ongevoelig de gewoonte zou ver,, kreegen hebben, om zig zelve aan te fpooren

„ en haare traagheid te overwinnen Maar,

„ laaten wy nu den draad onzer vertelling weder v opvatten!"

Doralice