is toegevoegd aan je favorieten.

Avondtydkortingen van het kasteel of Zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2&8 AVONDTYDKÖRTINGEN

„ eenvoudiger op? Met haar zulke kostbaare wisjewasjes te geeven, maakte zy zeker geen goed

„ gebruik van haare rykdommen."— „ Doralice bezat onnoemelyk veel geld, enzy gaf voorzig

„ zelve niets overtolligs uit. Nu ftond het haar immers vry, om van haaren overvloed iets voor

„ haare Dogters opfchik af te neemen."

Maar juist daar door moest zy evenwel haare Dogter al vroeg den fmaak voor die vodderyën inboezemen."— „Dat zou doorgaan, wanneer

„ zy zelf belang in die wisjewasjes ft-elde , en dia ook voor zig kogt; maar zy toonde in tcgen-

„ deel door haar eigen gedrag, die beuzelingen ,

„ wat haar betrof, niet te achten; gelyk gy uit.

„ het vervolg van myn Verhaal hooren zult."

* *

Mama, ("vroeg Eglantine,) waarom hebt gy niet dan een eenvoudig Horlogie, met een effen zydett

koordje daar aan? ,, Dat is, om dat een ecn-

,, voudig goud Horlogie veel gemakkelyker in 't ge-

bruikis, als een dat met Diamanten omzet is."— Maar, Mama, ^31 hebt my evenwel een fraai getmallieerd Horlogie met Diamanten, cn eene kosthaare ketting daaraan , gegeeven! ,, Dat is ,

om dat men op uwe jaaren kinderagtig is, en „ geen verftand noch oordeel heeft; dan is alles „ wat blinkt, mooi en aaidokkelyk ; dan heeft

,1 mea