is toegevoegd aan uw favorieten.

Avondtydkortingen van het kasteel of Zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S$2 / AVONDTYDK0RTING£N

den Thelismar en Alphonfus met aandagt, eit hoorden inderdaad een dof gerommel, 't welk van onder den grond fcheen voor te komen. Dit niet tegen (taande , lagen zy nog een half quartier weg af. Dan, naar maate zy al nader en nader kwamen , nam het onderaardsch geluid toe; welhaast wierd het vergezeld door een ysfelyk geblaas; en op het zelfde oogenblik zien zy de dikke blaauwe zwaveldamp van den fmookenden berg zig verdunnen, en eene roodagtige kleur aanneemen. — Laaten wy nu te rug keerenl zei Thelismar; en naauwlyks had hy dit gezegd, of zy hoorden een vreeslyk gekraak; waarop zy in aller yl naar.den zeekant vlugtcden; en , omziende , zagen zy den ganfchen berg als in éénen vuurgloed , de verfchrikkelykfte vlammen uitbraakende, en te midden onder de vuurflroomen , eene groote meenigte brandende ftoffen naar alle kanten uitwerpende. Hun Leidsman, door fchrik bedwelmd , brengt hen op een doolweg, en, na een wyl omgezworven te hebben, bevonden zy zig regt tegen over den brandenden berg, in een veld, dat met Po. pulier-boomen bezet was. Zy wierden toen met fehrik en yzing de vuurflroomen gewaar, die van boven den berg met geweld tot beneden in de va-> lei nederftorteden, en zig allerwegen in de vlakte verfpreiddeden. Deeze vuurflroomen „brandden, zengden en rukten alles uit den grond, wat zy in hunnen loop ontmoeteden; men. zag op een verre*