is toegevoegd aan je favorieten.

Avondtydkortingen van het kasteel of Zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44Ö AVO ND TYD K O R. T IN G EN

„ myne zorg en oppasfing zyn hem noodzaake„ lyk, en daarom blyf ik; maar ik eischvanu, dat gy niet by Gelanor komt, en bovendien fmeek ik u, het geheim, dat gy toevallig ont„ dekt hebt, aan niemand bekend te maaken: 99 men kan in dit Paleis wel geene onwaarheid zcggen; maar men kan 'er echter zwygen , en niet

antwoorden vaarwel, Mynheer, voor de

s, laatfte maal!" Dit zeggende, verwyierde

Mirza zig van hem met eene ongemeene haast: de Prins wilde haar tegenhouden; maar Mirza gelastte hem . op een ontzagverwekkenden toon, en met eene majeftueuze houding, haar niet te volgen; en Philamir was genoodzaakt, haar te gehoorzanmcn.

De verwondering en het medelyden, defchoonheid , het verbrand en de edele denkenswyze van Mirza, kampten maar al te Merk, in het hart van Pbüamïr, tegen de getrouwheid, welke hy aan Zeloïle v-rf hulligd was; bovendien, was zyne eigenliefde allerflerkst gevleid : eene zo hevige liefdedrift aan eene zo tot heldhaftighei d toe deugdzaame perfoon inteboezemen , fcheen Philamir een zo zagtftreelende als glorieryke triumph te zyn: hierhy kwam, de liefde zou der fchoone en verhevene Mirza het leven kosten; hieraan twyfelde de Prins geenzins, cn Zeloïde zou zig kunnen troosten: deeze bedenking kwam Philamirgeduurig voor den geest, en echter beminde hy Ze-

lo-