is toegevoegd aan uw favorieten.

Avondtydkortingen van het kasteel of Zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET KASTEEL. 44?

loide nog altoos : hy moest erkennen , dat de Prinfes verre beneden haare mededingfter was , en len zelfden tyde vond hy in Zelo'ï !e eene onüitdrukkelyke bekoorelykheid, welke Mirza niet bezat: Zeloïde trok hem tot zig, drong in zyn hart, en graveerde zig diep in hetzelve: Mirza verbysterde hem, trof zyne inbeelding, deed hem het hoofd draaien; maar zy was a'1 te zeer boven hem verheven, verbaasde hem al te veel, om hem te kunnen bekooren: met dat all', het geheim van Mirza vreezende te verraaden , ontweek hy Zeloïde, zo veel in zyn vermogen was: de Prinfes bemerkte wel rasch, dat Philamir doodlyk bevreesd was, om met haar alleen te zyn; en reden en fierheid vcrmogten zo veel op haar, dat zy niet langer een' minnaar wilde opzoeken , die haar zo zorgvuldiglyk ontweek: na zo veele verdrietelykheden , angstvalligheden, folteringen en zelfftryden, begon Zeloïde eindelyk minder te lyden ; zy had al te veel begochelingen zien te niet gaan , dan dat de liefde niet byna geheel-en-al in haar hart uitgedoofd zou weezen.

Eindelyk waren de drie weeken verloopen, en Philamir zag den dag aanbrccken, waarop men het Paleis der waarheid zou verhaten: terwyl de Prinfes nog te bedde lag, begaf Philamir zig voor de laatfte maal, naar de laan der Palmboomen; hy gevoelde een allerhevigst verlangen , om Mirza nog eens weder te zkn; zelfs had hy haar ge-

lcbree-