is toegevoegd aan uw favorieten.

Avondtydkortingen van het kasteel of Zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44? A VO N D T YD K ORTING E N

fchreeven , om haar op het vuurigst te fmeeken , dat zy zig in die laan wilde laaten vinden ; doch hy durfde niet hoopen, dat de geftrenge Mirza zig zou laaten overreeden , om zyn laatst vaarwel te ontvangen: hoe groot was zyne blydfchap toen hy haar eensklaps zag yerfchynen: Mirza betoonde de uiterfte verbaasdheid, toen zy den Prins zag; zy wilde vlugten j maar hy hield haar te. gen — ,, Ach, Mynheer, (zeide zy ,) ik meeti„ de, dat gy dit Paleis reeds verlaaten had, en nu kwam ik eene plaats wederzien , welke maar

,, al te dierbaar aan myn hart is" Hoe! gy

hebt dar: myn briefje niet ontvangen? — ,, Neen ,

„ in waarheid niet, Mynheer" Philamir was

bedroefd, dat hy het geluk, van haar weder ta zien, blootlyk aan het geval te danken bad, en zeide haar intusfehen alles, wat eene tedere en

vutirigc erkentenis kan inboezemen Mirza

ftortte traanen, en betoonde zulke grootmoedige en tevens aandoenlyke gevoelens , dat de Prins , geheel vervoerd, aan haare voeten viel, en zyne bewondering niet dan door zyne traanen kon uitdrukken op dat oogenblik, hoort hy.agter

zig het geritfel van eenige bladeren; hy keert het hoofd om; hoe groot is zyne verlegenheid', of liever zyn fchrik, Zeloïde llegts twee flappen vaa hem af te zien !

De Prinfes , roereloos van verbaasdheid , hield een diep ftilzwygen: Philamir, verftomd, durfd-e

geen