is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

176 F. W. van der. LEEUW, GENEES-

van Minderer, enz. zal moeten overgaan. Dat,' na de oplosfing, welgeregelde verbanden hier ook de meeste uitwerking doen, is misfchien niet geheel onzen aandagt onwaardig.

d. Over de ontaardingên der zelvftandigheid van de beenderen, als ontftaande meest al uit eene of andere ziekelyke gefleldheid der vogren, te voren reeds befchreven,zullen wy,wat de inwendige middelen aanbelangd, gene herhalingen doen; terwyl men over de uitwendige hulpmiddelen niets beter en voldoender lezen zal, ook tot ons doelwit betrekkelyk, dan 't geen de Heer van gesscher, op beproevde ondervinding, van §. 1406 tot §. 1482. dien aangaande geboekt heeft.

BESLUIT.

Bevattende eenige aanmerkingen over de ziektens der Vrouwen, en die der Kinderen.

Over de Ziektens der Vrouwen. Het bekoorlyk geflagt, onderhavig aan genoegfaam alle die ziektens welke wy hebben nagegaan, bukt, boven deze, niet zelden onder eenige afzonderlyke ongemakken, welke aan den aangenamen last van 't menschdom in haren fchoot aan te kweken meer of minder verknocht zyn; en hoe zeer deze ongemakken verfcheidene in getal zyn,

kon-