is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Beginnende met den jaare 1775 en eindigende met den jaare 1778, bevattende het eerste tijdperk van de Noordamericaansche onlusten. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3°8

VADERLANDSCHE

II. den ; ftrekkende tot ontzenuwing van 't boek,, geen zommigen, met veel betrouwen be* — weerden, „ dat de Dienften in andere llreeï77°^ ken der Ptovincie nooit hadden opge„ houden." Acht Ingezetenen van hes Drostampt Tsfelmuiden, alle oude Lieden y verklaarden, onder hunne Handtekening, en betuiging van gereed te zyn om het met plegtigenEede te bevestigen, „dat zy aan „ de voorige Heeren Drosten , die dat „ Drostampt vóór den tegenwoordigen „ Drost hadden bekleed, nooit eenige Drosten dienften hadden gedaan , nach „ door anderen zien doen, en dat zy ook „ nimmer, zelfs van de alleroudfle Lieden, „ gehoord hadden, dat deezeDienstbaar„ heid, gedmnende derzeher Leeftyd, in „ gemeiden Drostampte ooit in gebruik „ was geweest (*)". —— In deeze zelfde Éylaage, verklaart hy zich nader, ten opzigte van de Perfoonen , clie hy gezegd werd getaxeerd te hebben, en wel dat het de zodanigen waren, die zich niet ontzien hadden,het bevel derStaaten in den wind te flaan, en door het afpersfen van Dienden , de heilzaame fchikkingen van een Vryheidminnend Siuverain te dwarsboomen: leefden zy, hy zou ze aanklaagen en befchuldigen als rebelleerende Onderdaanen en Onderdrukkers des Volks, ,, Hy „ moest," gelyk hy fchryft, „ fchuldig }1 of onfchuldig weezen; hy verlangde niets

,, meer

(*) Jonltlxer van der Capellen Regent, bl. 105*