is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Een en dertigste deel, behelzende den jaare 1784, bevattende de geschiedenis van den oorlog met den keizer. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.

227

ken; zyne Majefteit den minften aanval op zyn Grondgebied voor eene Vyandlykheid zou aanzien.

Op de belofte van eene nadere beantwoording der Eifchen des Keizers, kree-. gen der Staaten Gezanten te Brusfel ten befcheid, dat zyne Majefteit de Keizer, wel tyd wilde geeven tot overweeging; maar dat Hoogstdezelve van zyne Eifchen niet zou afgaan, en inzonderheid op het Bezit van Maaftricht, en de drie Baljuwfchappen daar onder begreepen, blyven aandringen. En niettegenftaande de Brusfelfche Regeering klaagde over de wyze. waarop deszelfs Vorderingen hier uitgelegc werden, als of zyne Keizerlyke Majefteit, iets vroeg, 't welk hem, niet toekwam, hoopte men, egter, dan dit Hof we eenigzins toegeeflyker zou worden, wan neer de Tegeneifchen van onze zyde be hoorelyk zouden opgemaakt zyn.

Eenige Ingezetenen van den Staat, dee hebbende in zekere Geldopfchietingen (*) ten lasten van Keizer Carel den VI diens Erven en Naakomelingen, onder vei band, (doch alleen tot meerder zekerheid, der lnkomften van Opper- en Neder-Silefien van welke Gelden, zints den Jaare mdccxl geene Intresfen betaald, en ook geen Aflos fingen van Hoofdfommen gefchied waren

ooi

(**) Deeze Geldligtingen waren in den Jaar 1733-1734. en 1736. gedaan, en groot72500,000 /Scc.cco en /35co,óco, op de eerfte was dri vyfde, en op de tweede twee dsrde, afgelegc P 2

XIX:

boek.

I784. , De Keizer betuigt van zyne Eifchen op Majlricht niet te zullen aff zien.

I

1 Eifchen; op den Keizer ,

' wegens

" eenige

) nog onafgeloste

' Geldopfchietlitt

- gen.

>

3