Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXII.

BOEK.

-T784. TeDord recht, Am Jlerdam en Schiedamyver\men vooi de meerdereMagtsverleening.

350 VADERL ANDSCHE

Twee Gewapende Lichaamen te Dord* recht, de Schuttery van St. Joris en het Genootfchap de Fryheid, deeden eene Bezending' aan den Voorzittendcn Burgemeester om deezen te verzekeren van hunne verkleefdheid aan de Regeering; maar teffens te verzoeken, dat de Oud» raad, ten fpoedigften, en zonder den minften uitftel, mogt befiuiten, om aan hun verzoek te voldoen, naamlyk, om de zaaken daar heen te ftuuren dat aan de Kotterdamfche Commisfie eene meerdere Magt mogt gegeeven worden (*). — Vierhonderd zes en zeventig der voornaamfte Kooplieden, Burgers en Ingezetenen in Amflerdam, fielden een Verzoekschrift op aan Staaten van Holland, om, in het hangend geval, zodanig een Befluit te willen neemen, „ waardoor Ge„ committeerden in fiaat gefield mogten „ worden om, volgens het oogmerk van „ hun Ed. Groot "Mogenden zelve, de

Sources en Bronnen der Oproerige be„ weegingen binnen Rotterdam te kun* „ nen ontdekken, en aan hun Ed. Gr. „ Mogenden duidelyk voor te draagen, „ ten einde de Moteurs derzeive, als „ Perturbateurs \an de gemeene rust „ openlyk en naar verdienften te kunnen „ doen firaffen, en langs dien weg, de „ veiligheid der Ingezetenen deezer Pro„ vincie, op de kragtdaadigfte wyze, te

„ be-

i*) N. Nederl. Jaarb, 1784. bl. 1762.

Sluiten