is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen, der Vereenigde Nederlanden [...]. Zes en dertigste deel. Behelzende het vervolg van den jaare 1786. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 443

dsn, zich genoodzaakt zien, om, of ge- ] heel de gevraagd wordende Petitiën te i weigeren, of haar aandeel zelfs ter Ge- ■ neraliteit te zenden. Het eerfte zou by i de Algemeene Staaten als een inbreuk op het Bondgenootfehap wordin aangemerkt , terwyl het andere by dezelve niet zou kunnen worden aangenomen, als onbevoegd, om in het Staatsweezen eenige andere mede toebrengende en befluitende Leden te erkennen, dan de Staaten der Gewesten, die eigenlyk het Bond-

genootlchap uitmaaken. Dan laaten

wy nagaan wat omtrent een zo belangryk ftuk, 't geen reeds zo veel beweegings gebaard hadt (*), verder voorviel.

Ter Staatsvergadering in Lentemaand drongen de Afgevaardigden der Stad Ut- < recht, volgens Befluit, aan op de afdoe-j ning der Provinciaale Bezwaaren. Hee- ( ren Geëligeerden betuigden, dat, alvoo- f rens zy tot het benoemen van eene Com-x misfie tot dat einde, konden overgaan, [ zou behooren bepaald te worden. Foor eerst, dat Stad en Steden zich zouden dienen te ftellen in haar geheel, om over de Schikkingen met zyne Hoogheid, betrekkelyk het veranderen der Conftitutie in den Jaare mdclxxiv vastgefteld, te zamen Staatswyze, zo wel ten opzigte van de Provinciaale, als Stedelyke Regeringsvorm , te kunnen handelen, tt?

\ f*) Zit onze Feterl. Bist, IX, D. bl 5.

iXXIV.

786".

Op welfe :en voet ! ieëiigeer • en eene Commisfie aar toe bilden beoemdhei).tn.