is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1787. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Tweeënveertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7% V A D E R L A N D S C II E

L.

BOE Kr

1787.

Voorzorge, ten opzigte van het Geldersch Krygsvolk digt by Deventergelegerd.

„ geweld van deszelfs Voorftanders ge„ trouwlyk zal helpen befchermen, en dat „ ik daar toe de Bevelen van de Regee„ ring behoorelyke gehoorzaamheid zal „ bewyzen!" Het gevolg deezer Afkondiging was; dat het grootfte gedeelte der Schuttery, ten getale van ruim vier honderd man, ontwapend wierd. Des niet tegenftaande kou men door de verleende hulp de wagten verdubbelen. Tot meerder zekerheid plantte men voor het Raadhuis het Gefchut.

Van binnen was , door de gemaakte fchikkingen, de vrees voor- oproerige beweegingen en gewelddaadigheden wel verminderd ; doch het duchten voor alle ftoorenis niet geweeken. • Op Geldersen Grondgebied, zeer digt onder de Stad, by de Herberg de Dood, aan de overzyde van den Tsfel, hadt eenig Gelderse// Krygsvolk, zo Voetknegten als Ruitery, post gevat. Deezer nabyheid ergerde e enigen der Vrycorporisten binnen Deventer zich bevindende, en anderen, vol heete drift, wilden'er op los gaan, om ze te verjaagen. De Deventerfche Regeering, bevroedende, dat dit Krygsvolk door Staaten van Gelderland was afgezonden, ter dekkinge der nabuurige Ridderlyke Huizen, en de Ingezetenen op de Veluwe, deedt de Schipbrug wegneemen, om daar door een geval te voorkomen, waar aan men de eerlte' oorzaak van open baare vyandfehap tusfehen Overysfel en Gelderland zou kunnen toefchryven. ■ Zy

deedt meer. Eene Afkondiging van de