is toegevoegd aan je favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Qo In de H. Schrift zyn geene

de getallen hebben kannen verwisfeld worden f*), maar alfchoon men de gewoönc lezinge houd, die ook Josepiius volgt, kan men zeggen , dat beide plaatzcn hetzelfde zeggen : De hongersnood om Sauls bloedfchuld tegen de Giheöniten, had reeds drie jaaren geduurd 2 Sam. XXI. 1. indien wy nu denken, dat in het volgend jaar deeze keuze aan David is voorgefteld, dan zal volgens 1 Chron. XXI. de meening van den Profeet zyn, gelyk ook de Text eigenlyk luid, zal nu nog drie jaaren lang honger komen? dit maakt met de voorgaande drie, en het lopende vierde jaar, zeven jaaren hongers, deeze worden gemeld 2 Sam. 1. c. daar de woorden zyn, zal u een zevenjaarige honger in uw land komen? te weeten, zodat van nu af nog drie oor

vruchtbaare jaaren verlopen zullen? Men

maakt nog vergeefs eene zwarigheid uit het zelfde XXIVfte Hoofdftuk vf. 15. De Heere gaf eene pestilentie in Israël, van den morgen aan tot den gezetten tyd toe. Doch deeze zwarigheid verdwynt, als men dc woorden wel bcgfypt, deeze gezette tyd, is niet de tyd van het avondoffer, gelyk fommigen willen, alsof deeze piage maar éénen dag geduurd hebbe, daar evenwel drie dagen bepaald waren vf. 13. maar de gezette tyd, is werklyk de derde dag, doch met den morgen van dien dag hield de plage op, wordende Davids ootmoedig gebed in zoo verre .verhoord, dat het verderf niet dengcheelen derden dag woedde vf. 16. en op dien zelfden derden dag namelyk, kwam de Profeet Gad tot David, om hem te zeggen, dat hy eenen altaar zoude oprigten op den dorschvlper van Aravna

den

(*) MicBAè'us Oost. Bibl. XIIÏ. Deel. BI. 2505