is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 In de H. Schrift zyn geene

in gevoelens cn leere met hun verfchiliende en itrydende; Daar toe ten voorbedde bybrengende het bcfluit der vergadering te Jerufalem Hand. av. 20. dat de bekeerden uit de Heidenen zi°behoorden te onthouden van de dingen, die door de Afgoden befmet zyn, en van hoerery, en van het verflikte, en van bloed, waar tegen Paulus leert 1 Cor. X. 25, 27. Eet al, dat in 't vleeschhuis verkocht word, niets ondervragende enz., en voorwendende , dat Paulus misnoegd , zyn eigen Euangelie, onderfcheiden van dat der andere Apostelen, zoude gepredikt hebben. Dan, als wy de gefchiedenis en Paulus gedrag raadpleegen , is deeze onderftelling valsch. Omtrent den gerezen twist, of den bekeerlingen uit de Heidenen de Joodfche plegtigheden moesten opgelegd worden, deed de vergadering der Apostelen uitfpraak, dat zulks niet moest gefchieden, Hand. XV. 20. Petrus was van dit zelfde gevoelen vf. 10, ir. alleen vond men goed, dat deeze bekeerlingen zig onthouden zouden van de dingen, den Afgoden gewyd, van de Hoerery (*], en van het verflikte (f;, en van bloed (§). Uit het geheel beloop der omftandigheden blykt, dat dit befluit alleen bedoelde de ergernisfen te wecren,en de éénsgezindheid der Christenen uit

Jo-

CO Of Hoermloon, gelyk MiciiAeus het verklaart «ver de heieven van Paulus BI. 93.

(t) Dit ontbreekt in foramige affehriften, waarom Venema twylelt Hist. Ecclef. Tom. III. pag. 240.

(§) Dit hebben forainïge Ouden verftaan van bloed vereieten, en niet van het bloed eeien, Venema 1. c. p. "40. Indien men deeze opvatting volgde, zaI de meening van tilt belJmt zyn, dat de nieuwe Christenen zig va:i de ('pyzen, den Afgoden gewyd, moesten onthouden, om niet verleid te worden tot ontucht en bloedvergieten.