is toegevoegd aan je favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegenstrydigheden. Hoofdft. VÏI. 225*

Jooden cn Heidenen te bevorderen , en dus flechts voor eenen tyd bepaald te zyn. En het was 'er zoo ver van af, dat Paulus hier over misnoegd zou geweest zyn, dat hy en Barnabas veeleer met den brief der Vergadering zig lie* ten belasten, cn dien aan de Gemeentcns overbragten. En men vind ook in Paulus ichriften, en in die der andere Apostelen, de grootfte éenftemmigheid, gelyk hem dan ook Petnis zy* nen lieven broeder noemt, en zyne Ichriften aanpryst (*), terwyl alzins blykt , dat Paulus in dit befluit berustte (f}. Intusfchen ftryd hier niet mede het geene hy 1 Cor. X. fchryft, daar hy in het verband wel dceglyk onderfcheid maakt tusfehen hetgeen geoorloofd is, en het geenfticht. vf. 23. Niets onderzoekendej mogt men eeten van al, wat in 'tvleeschhuis verkocht of voorgezet wierd, maar als men wist, dat het Afgodenoffer was, moest men zig onthouden, om geen aanftoot te geven. -— Paulus leerde niets buiten het geen Mofes en de Profeeten gefprooken hebben enz. Hand. XXVI. 28. fchoon hy nu cn dan ook eenen ongewyden Schryver aanhaalde cap. XVII. 28. Dit eene tegenftrydigheid te noemen, is vittcry. Eutyches van

de derde zoldering gevallen, werd dood opgenomen Hand. XX. 9. evenwel zegt Paulus vf. 10. zyne ziele is in hem , te weeten, Paulus had hem

om-

(*) Het is waar, volgens Gal. II. n. wederitond hy eens Petrus, om dat die te beftralfen was, doch dit had geene betrekking tot de leere, maar tot het gedrag van Petrus. —

(f) Gul. H. 5, 6. zal hy dit zelf verklaarcn , als men deeze leezing volgt : Maar eni der ingekropen valfchen broederen wille — hebben wy voor eenen tyd geweeken met onderwerping, opdat de waarheid des Euimgeliüms"by u zou» de verbleven. Vergelyk MiciiAëus ad h. L

II. Deel P