is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72. Verdeediging van CHRISTUS

dat naar de taal van eenen Bedrieger zweemt?-

^«°SnpirJcEtheid/anJden SchEyver vom zwe*

Jeju fteekt byzonder door , als hy zynen Lezeren zoekt diets te maken, dat Johannes Jefus, en Jefus op zyne beurt Johannes hebben zoeken groot te maken by het Volk; de zaak zo in 't

■,eDe ™°rdraPnde ' om onoplettende te misleiden. De waarheid der zaak is, dat f0hannes verhevene denkbeelden van Jefus aan het Volk inboezemde, voor dat Jefus tot hem kwam Joh. 1, 26. volgg. en dat de reden van ¥efus aangaande Johannes gefproken is tot deSchaare, wanneer Johannes nu reeds in de gevangenis was geworpen, waar hy niet weder uit gekomen is Matth. XI. welk een verandering van gezichtpunt? En hoe befcheiden gedraagt zich Jefus omtrent het getuigenis van Johannes! tiet betaamt ons, zegt Hy, alle geregtigheid te vervullen Mmh. III.S5. En hoe diffi heeft de Heiland niet verklaard , dat Hy geene eere van menfehen aannam, dat Hy het getuigenis van Johannes niet behoefde Joh. V. 33. volgg En dit zeide Hy,niet gelyk listige eerzuchtigen wel ééns gewoon zyn, gelyk een Cefar, die al weigerend naar de kroon ftaat, maar juist op zulk.eenen tyd, by zulk eene gelegenheid , als Hy iterk voor zyne eere, voor zyn gezag met de Joden ftreed (*). En wat aanbelangt het gezigt van den nederdaalenden Geeft van God en de ftem des Hemelfchen Vaders bv Wus doop, wy hebben daar van reeds iets'gezegd li. Deel. Bladz 212. 213. Als wy zelfs toegeven, dat johannes alleen hetzelve gezien en

l£thlTe^\5^'ffe ^ flUdiUm de}' The°L betrefend*