is toegevoegd aan je favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tydrekening der H. S. Hoofdft. XV. 169

aan te duiden, dat Hezron en Hamul, de beide zoonen van Perez in Egypte gebooren zyn, doch genoemd worden, omdat zy in de plaats van Er en Onan kwamen (*). Eindelyk, de laatfte zwarigheid kan op de volgende wyze weggenomen worden. Jakob diende nog 6 jaaren, na het verloop van de 14 jaaren desdienfts om zyne vrouwen, toen verliet hy Laban, en gekomen in het land Kanacin , was de ecrfte plaats daar hy zich nederfioeg, Succoth, alwaar hy zekerlyk eenen geruimen tyd moet vertoefd hebben, want Gen. XXII. 17. lezen wy, dat deeze plaats den naam Succoth ontving, omdat Jakob aldaar een huis voor zich bouwde, en hutten voor zyn vee maakte, of liever eene tent voor zich opfloeg, en hutten voor zyn gezinde (f). Daar is zeker geene ongerymdheid in, wanneer men Jakob aldaar 8 of 9 jaaren laat vertoeven, en dan zal Dina een meisje van 15 of 16 jaaren hebben kunnen zyn, toen zy door Sichem gefchaakt wierd, en haare broeders Simeön en Levi naar evenredigheid ouder (§). Dus blyft er dan geheel geene ongerymdheid over naar deeze onderftelling. Maar ook ten tweeden, het gefchied-verhaal van Mofes kan zeer wel dulden, dat men begrypt, dat Jakob terftond in het eerfte jaar van zyne komfte by Laban, met Lea en Rachel getrouwd is. De woorden van Mojes zyn Gen. XXiX. 20. 21. Alzo diende Jakob zeven

(*) Venema Hifi. Ecchf. Tom. I. pag. 120. 121.

(f) Men vergelyke Fader Archaologie der Hebiieer pag. 149. welke ook meent, dat de naam der Had Scythopoiis naar deeze plaats Succoth, en niet naar de Scythen genoemd is; waar van misfchien by eene andere gelegenheid meer zal gezegd worden.

(§) Venema Hifi. Ecclef. Tom. I. pag. 182. i'e.q.

L 5