is toegevoegd aan je favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 Verdeediging van de

„ terris nitictis') het heeft veele bronnen van 3, warme wateren, welke zeer heilzaam zyn in s, verfchillende ziekten , en fchoone ftëdcn, „ (egregias urbes.) " Ik merk verders aan, niet alleen dat de heilige Gefchiedenis , maar ook in vervolg van tyd, de pngewyde berichten ons van de talrykheid, van de magt, van de rykdommen der Jooden, en hunne Vorften, neem eens Herodes den Grooten, zodanige zaken melden, welke alleen uit de ongemeene vruchtbaarheid van den grond kunnen opgehelderd worden, die zy voorönderftellen. Hoe nadruklyk is by dit alles het getuigenis van Abulfeda , die zelf Koning te Hama in Syriën was ? ,, Paleftina " zegt hy (*), ,, heeft zyn water van den regen, 3, en deszeifs bomen en gewasfen, uitgezonderd „ de Landftreek by Nablofa (Sichem), hebben „ niet nodig op eene andere wyze bevochtigd te worden, het heeft ook loopend water, en is het vruchtbaarjie deel van Syriën." Als een byzonder voorrecht van dit Land, roemt Mofes Deut. XI. tl. dat het van den regen bevogtigd word; nu heeft ons Niebuhr (f) bericht, dat de tarw in landen, die enkel door den regen bevochtigd worden, niet alleen voedzamer is, maar ook meer meel uitlevert dan wanneer de akker door de kunst gedrenkt word, waarom, ook de Arabifche Aardryksbcfchryvers nog heden zulk een Land, dat alleen door den regen bevochtigd word , een gezond Land noemen. Als men hier nu nog het getuigenis byvoegt van de laatere Rcisbclchryvers, onder anderen

Shaw,

(*) By MiCHAëLis over Deut. XI. ii. Bi. 33.

(f) Befchryving yan Arabiën Bi. 144. verhel. Mich Xis Vragen aait 't Arab. Reisgê&effehap BI, c.62.