is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aa4 Verdeediging van de

elders (*) op het hoogde roemt; Daarenboven * ook zelfs de fteenachtige en rotzige plaatzen wist men door vlyt en arbeid vruchtbaar te doen zyn , gelyk reeds door Maundrel (f)

aangemerkt is. Wat den Kerkvader Hiero-

mus betreft; Vlor'èerst, in de aangetoogen plaats in den yver van het beftryden der Jooden zynde, kan het zelfs wel wezen , dat hy zich fterker heeft uitgedrukt, dan zyne meening was: Dit blykt uit het geen de Kerkvader in zynen Brief laat volgen: „ Ik zeg dit niet, om het „ Joodfche Land te bekladden, gelyk een ket„ terfche bedrieger doet, of om de waarheid „ der gefchiedenis weg te nemen, die de grondis van geeftelyke kennis , maar om de „ trotsheid der Joden tegen te gaan, die hunne naauwe Synagoge ftellen tegen de wyduitge„ ftrektheid der Kerk" enz. Ten tweeden, Hieronymus roemt elders de vruchtbaarheid van Paleftina , zo fterk, dat hy van grootfpraak naauwlyks kan vrygefproken worden (§). Eindelyk, indien men wilde toegeven , dat ten tyde van Hieronymus dit Land reeds begon te vervallen , kan men daar uit dan dit gevolg afleiden ? omdat Paleftina ten tyde van Hieronymus niet meer zo bebouwd,noch zo vruchtbaar was, derhal ven was het twee, vier, zes, ja vyftienhon-

derd

(*) /. c. pag. 874. 882. vergelyk Reland Palaft. Lib. II. Cap. I. pag. 398.

(f) Reize achter Halma IVoordb. van Canadn BI. 484. vergelyk Hofstede Byzonderh. I. Deel. BI. 49.

(§) Ad Cap. XX. Ezech. Inchtdm esfe terram Judar* & cunftis terris fertiliorem dubitare non poterit, qui a Rhimcorura ufque ad Taurum motitem & Euphratem flmium cttn&am confideraverit terram £? urbium potentiain amanttatem'iue regionum.