is toegevoegd aan uw favorieten.

Biographisch woordenboek der Nederlanden [...]. Eerste(-achtste) deel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«a» IgGMMELlN. (ilIERONYMKS)

15975. <NN ingevolge de bewijzen die Baillet uit de Brieven van Casaubonus aanvoert, zou men overhellen om te geloven, dat-;het op 't jaar 1598 is, dat zijn dood moet gefield worden. Oom-meun was een der verra'aardfte en gejeerdile Boekdrukkers, die 'er in wezen zijn geweest, en hadt zijn woonplaats te Heidelberg gevestigd. Hij was ongemeen erva* ren in de griekfe en ïatijnfe talen, en hij heeft den Heliodorus, AïotiODORUs en meer andere oude Schrijvers met zijne noten ver*ijkt, in 't licht gegeven, en ongemeen net en accuraat op zijn eigen pers doen drukken. De twee voornaamfte Werken die door zijne bezorging aan de geleerde wereld zijn medegedeeld, .waren die van de Kerkvaders Athanasius en GiiRYSGSTOMUs, Scaugek betuigt, dat al het geen hij uit», gevoerd heeft, goed was. Maunkrgt prijst niet alleen zijne, geleerdheid, maar ook zijne vlijtigheid, waar yan hij fpreken-» de bewijzen heeft gegeven, door het drukken van zo. yee? ujtmuntende boeken, waar in hij noch voor Manutius noch voor Stephanus zeïven in het minst behoefde onder te doen, Casaubonus voedde zulk een bijzondere achting voor zijne, drukken, dat hij in een zijner Brieven betuigt, dat hij alle die hij 'er van zou weten op te fporen, zonder onder-, ftheiding zoude kopen. Allerloffelijkst is het getuigenis dat de geleerde Thuanus, in Hiftoria fut temporis, aan het flotvan zijn CXIX. Boek in deze bewoordingen van hem geeft: H'ieronymus Commeunus, alias Santmdreanus ditlus, mtione Gallus, qui tranflato è Fairia Genevam primum, dein Heidelbergam, da^icilio, rem litterariam mukum fivit, editis turn Veterum Gracsmm plurimis nunquam antea editis monumentis, turn. Athanasio imprimis R B. Jo. Chrysostomt magna Operum. partei in quibus R propria indufiria multum eontulit, immai/Uta yioite koe anno 1597 exeunte nobis ereptus, filiis tandem cu-. %amx quaji hsreditatio jurt demandavii. •«—r- Bernii. pe Ma* linckrqt, de Art. Typograph. p. 93- 95- Casaub., Epificl. 43, Jfan. 1595' P- 58. Scauger, in Scaligerauis fecundis, voc. Gottl, 'Krantzius, ad Conrïngium, p. 181, J. F. Foppens $ibl, Befg. p, 481. Jo, Alb, Fabricii, A'otlt. Typographorum

Btbl.