is toegevoegd aan je favorieten.

Biographisch woordenboek der Nederlanden [...]. Eerste(-achtste) deel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COMMELIN. (IÜAAK) (KAS PÉR) 131

COMMELIN (IZAAK), de vader van Jotiannes, KAspeA én Jakob, is geboren te Amfteldam den '10 oktober j'5985, en aldaar overleden den 3 januarij 1676. Hij is Regent geweekt van het Nieuwe-zijds Zitten-Huis-, 'en heeft aan 'een uitvoerige Befchrijving van Amfteldam gearbeid. Ook fteidè hij 'er een kort begrip van op, welk, naderhand agtér dè Reizen door Frankrijk in 't licht gegeven is. Doch 't gene van de uitvoerige Befchrijving in orde gebragt was-, heeft TobïaS Van Domselaar, Amfteldammer, ingevlijd m Zijné Befchrijving dier ftad, die in 't jaar 1665-, in een dik ftuk in qudHO) het licht zag. Verder heeft hij door den druk gemeen gemaakt s

1. ii?oIlauti£cfj paceaatuoek. 3£mfï. ï<544- lï &dcn tri foïtó-.

2. 53cmii en booggang ban öe berenigöc Jiköcrlanöftijê <èc# intnfthe il*a»tfcharjp;j &c. 9tfi$ 16461II SMcn in lang itös

3. 3£cbni cn bcDjijf ban Willem den I, Maurits tri Fü& öerik Hendrik, Jftinfcn ban <tE>ronje. Mtf. 1552. 11 iaMert in folio. Voorts heeft hij uit het frans vertaald: J13eg.\ti$e¥ cn bcfclj:,;bing ban ©niirfuijh/ ban ^JJahfc/ baü % talie &ö> m ■ ~< Kasp. CoMmeLiIj , Befchr. van Amft. bi. 8<5& WA'efcïï»» ■Amft. I. St. Voorr. bh xxv, xxvr.

COMMELIN (KASPER) , is geboren te Amftêdam dén i8 januarij 1636, en' overleden aldaar 'tèn-jare 1693. Dè Befclnijving van Amfeldam, door Toeias DomselAar uitgègè» VèO) na verloop van enige jaren j zijnde liitverkogt, wCrdt onze Commelin, middelftè zoon Vah Izaak Commelin-, istiarlgezogt, om daar van een nieuwe, verbeterde en VerJiroerdeïdè uitgave te bezorgen. Hij dis Regent was vah het Oudtijds Huiszitreh Huis, kreeg enige oude Brieven eh Schriften iü handen, die aldaar bewaard werden. Ook 'waren hem 'émgè Rukken, den huize vah Amflel betreffende vari Utrecht fóögëzonden. Hij liet zig dan overhalen tot het werk, èh gif" het in 't licht, onder den bijtel vani 3$ef£ÏjjijbHigè mti ^Üni* ficfóant/ bconiffJ cerfïe enfj^oiicfc uitfcti £?«rjj« ban en ïlemiMïant; niet een ©ertjaai ban Ij-ïat fttv-.u eti öupptïê ïifjgsijr.ö.'n tty tl ^cicn/ ïittifï. iC9h «» ftfrtfc- B»t

4 Vv$»