is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van G.N. en V.v.O. behelsende aanmerkingen over het Zaamenstel der zuivere wysbegeerte [...] door [...] G.S. Steinbart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT, xi

_ noch dat de Meer Stejnbart de vrucht zyner herfenen in zulk een gewaad, als gezegd is, heeft ten voorfchyn gebragt, — noch dat het zelve een begunftigd voorwerp veeier hoogachtinge geworden is.

Ook zal men my gereed toeftemmen , dat het, de zaak naar den mensch befchouwd, over het al • gemeen den Moriaan zal gewasfchen zyn, menfchen , die zich niet dan oppervlakkig met zaaken van den Godsdienst bemoeien, en verders of onvcrfchillig of onkundig genoeg zyn om in eene losfc cn ruuwe behandelinge van allergewigtigfte onderwerpen een behaagen te fcheppcn, door eene naauwkeurige navorfchinge, en eene ernftige uitgewikkelde voorftellinge van het waare of valfche, dat men in eenig veel beloovend gefchrift vindt, voor verleiding te willen behoeden. En nog veel minder hoop is 'er hen, die het vergift van eenig fchandelyk gefchrift reeds ingezoogen hebben, hiervan vervolgens te geneezen. — Dan het geene by den lafensch onmooglyk is, is by God mooglyk; en

zyne