is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TJITDELGING VAN MlSDAADEN. IO3

honorabk*) moec gedaan worden ; waar door deeze Kerken-boete , zoo als zy thans is , zekerlyk mee de Offeranden van bet Mofaïfch Recht, zeer weinig overéénkomt. Deeze lieten , naar het my toefchynt, in bet geheel geenen vlek naa, maar veroorzaakten veel meer zekere uitdelging der voorige misdaad ; al ware hec ook meineedigheid geweesc, waar voor hec Offer gegeeven werdc. Hoe men dezelve nu by deeze omftandigheden te noemen hebbe , akolitionem criminis (uitdelging der misdaad ), ofquaji poenam ( hec geen in plaatze van de ftraffe geflelt is ) , laat ik ter beflisfinge aan de Rechtsgeleerden over. Het eerfte, de vernietiging der misdaad , drukt Mofes doorgaans met deeze woorden uit: de Pkiesi er zal hem , wegens de

misdaad die HY keg aan HEEïT , BY GoDï verzoenen , op dat hem dezelve VERGEEVEN worde.

Als eene ftraffe aangemerkt, die iemands vermogen betrof (mulcïa), was dezelve over het algemeen zekerlyk zeer wel te draagen : want het groot» fte Schuld-offer , hec welk de Priester , of hec geheele Volk ingevalle van eene algemeene bezondiging , waar aan hec zich oncdekte fchuldig te zyn, konde brengen , beftond in éénen enkelen Osfe, met den wyn , die daar by behoorde, en het Spysoffer : en daar van af daalden deeze Offeranden toe op Schtiapen en Bokken , of wanneer iemand niet in ftaat was , om dit te geeven , tot op twee Tortelduiven , of twee jonge Duiven. Dit laatfte was zelfs noch met eene byzondere weldaadigheid, voor lieden die in de uiterfte armoede waren , vei bonden ; wanc iemand , diens vermogen niec grooc genoeg was, om twee Torcelduiven te geeven , konde , volgens eene uicdruklyke uitzondering , Levit.

G 4 V. vs.