is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 §. 273. Onderscheid

zoo we! als het verraaderlyk moorden zelf, in Landen die meer na hec Zuiden liggen , geraeener dan onder onze luchtftreek , en een verkeerd begrip van de bloedwraake vermenigvuldigt hec één zoo wel als hec ander.

Eenvouwige doodflag worde by Mofes onderfcheiden door de volgende byvoegfelen en befchryvingen :

1. ,Zonder haat, zonder wandschap , Num, XXXV. vs. 22 , 23. Deuc. XIX. Vs. 4. 6. In de eerlle plaatze worde 'er noch bygeoege , onvoorziens ; en by hec werpen van eenen Heen . waar door iemand ongelukkiger wyze getroffen , en van zyn leeven beroofc woidc, naar by hem niet zag , cn niec zocht te bcfebadigen j en Deuc. XIX vs. 4. zonder bet te ujeetcn : zoo dac hier van een enkel ongeh k , van een homicidium fortuitum , ge» fproken worde. Ik merk dit aan , om dat , zonder die byvoegfel , de uitdrukking zonder baat if vyandjcbap , ook eenen doodflag zoude fchynen in te fluiten , die in eenen onvoorziens gereezen rwist , of toorn , of dronkenfehnp begaan was ; hec welk echcer in deeze plaatzen het oogmerk van Mofes niec geweest is.

S. Zonder dorst , zonder Zedijja , Exod. XXI. vs. 13. Num. XXXV. vs. 22. In de eerstgenoemde plaatze flaac hier noch by , daar Godt hem voor zyne hand laat komen ; dat is , daar Gode hec dervvyze fchikt , dac fsy Juist by ongeluk zich op die plaatze moesc

be-