is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer Natuur, V. Onderh. 231

welken fchryver zal men neemen ? Heeft men'er, die ligt genoeg zyn voor de kindsheid? Zyn zy niet alle boven haar

Brief o-

veu de Op- , voeding.

bereik? Is het niet best zich voor eerst te houden aan deeze gemeene kleene fprcekmanieren ? 1.; Le&io. cui ftudes. 2. Joannes laborat ad lucrandas pecurdas. ^.Vapulo a praceptore. \.Qfoulor a matre. 5. Nicolaus celavit me ham. rem. 6. Rès quas .docti fmnus a. magiftro, &c. Deeze voorbeelden zyn wel niet heel fraai, noch zelfs met heel net, vooral het derde en vierde. Maar de meesters zyn 'er aan gewoon. Het is een flender; zy zyn gcmakkelyk voor hun; en moet het gemak, dat zy "er in vinden om hunne geleerkeid op te helderen, ons niet over dit Latyn doen hcenllappen, dat zekerlyk zeer armhartig is, maar- evenwel goed genoeg voor deaankomelingen?

1 Deeze redeneering, die veele ouders gcrusr ftelt, doet een .zeer groot kwaad aan de maatfehappy , dewyl zy toeHemt in een gebruik, dat gansch ftrydig is met het oogmerk der leeroeffeningen. Ik heb de verftandigfte Hoogleeraars, en alle menfehen van kennis en oorP 4 deel,