is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derNatuur,XXVIIOnderh. 219

deze altoosdurende verdeeling eene ontwyffelbare getuigenis heeft voorbereid , wegens het beftaen van Abraham, hunnen algemeenen ftamvader, en wegens de belofte, die hem van eene byzonder talryke nakomelingfchap gedaen werd.

Wilt gy een nieuw blyk van het oogmerk, dat God door het fcheiden der twee boederen, de nakomelingfchap vanlzaak tot bewaerder van de beloften der zaligheid en de nakomelingfchap van Ismaël tot bevestiging van dezelve door eene voortreffelyke getuigenis gefchikt heeft, fla het volgende gade.

Dewyl God, Ismaël verjagende, hem echter met eene byzondere zorg behoed heeft, kan men vragen waartoe hy hem be waerde. De belofte van zyne beftemminge is in het bewysfehrift, dat in de handen der Israëlïeren is. Laten wy'er onze toevlugt toenemen. „ Keer weder, zegt hy tot Hagar in hare eerfte „ vlugt," tot uwe vrouw, en verneder „ u onder hare handen. Ik zal uw zaad „ grootelyks vermeenigvuldigen, zoo „ dat het wegens de meenigte niet zal „ geteld worden. Gy zyt zwanger,

» en

EUANCELISCHEVOORBEREIDING.