is toegevoegd aan je favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»erNatuur,XXVII.Onderh. zit

De verbanning van Hagar, geheel firrydig met de neiginge van Abrahams harte, was in Gods verkiezing een kragtig middel om zyne belofte te verklaren, eerst door den zonderlingen voorfpoed van hem, die het huis van zynen vader verliet, met een brood en 'eene kruik •waters; en vervolgens door de getuigenisfèn van twee voor altoos gefcheiden volken.

Met is insgelyks een nieuw middel, 't welk God verkoos om hen, welken hy byzonder ichikte om zyn verbond met Abraham te openbaren en te bevestigen, van alle andere volken des aerdryks te onderfcheiden. Dit nieuwe middel is de befnydenis: zy bragt niets tot de gezondheid teweeg; en alle hare verdiende was bepaeld om het huisgezin van Abraham te onderfcheiden, door eene byzonderheid, waertoe alle andere volken van nature niet zouden o-etracht hebben.

lischs

Voorbereid mot.

Genei, au

De Befnydenis. '

— ,V11 g-.um.tuiieDoen. Het bevel daervan moest Abraham verontrusten; en het bedroefde de vaderlyke teederheid. Alle tegenwerpingen welken men ten allen tyde heeft bygehragt, om derzdver te werkflelling te laken, toont dat zy flrydig is met het

Yer*