is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XXVItl.Onderh. 433"

en van het afgryzen, 't welkzy voor alle ongerrouwheid hadden.

Polykarpus, Bisfchop van Smyrne, deed in de tweede eeuw eene reis naer Rome, om met deszelfs Bisfchop Anicetus in onderhandeling te treeden over het vieren van de Opftandinge, welke de Romeinen, door Petrus en Paulus onderwezen, op den Zondag na den 14 dag der maen' van Maert fielden, doch welke de Aziaanen op den 14 dag zeiven plaetften, gelyk de bekeerde Joden, die een groot aental van huisgezinnen onder hen hadden, en met het vieren van het Christelyke Paeschfeest Voortgingen op den zelfden dag, waerop zy te voren het aloude Paeschfeest gevierd hadden. Deze twee Bisfchoppen konden hun verfchil niet vereffenen , en behielden hunne wederzydfcfre gewoonten, uit genegenheid voor hunne eerfte Meesteren.

Op hst eerfte gezigt ergeren ons deze verdeeldheden, te meer om dat zy flechts een punt van enkele kerktugt betreffen. Maer zy zyn, zoo wel als het algemeene geloof van de Opftandinge, kenmerken van de oprechtheid der Ee a Chris»

sche Ba-

TOQGflHG,