is toegevoegd aan uw favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43^ SCHOUWTOONEEL

KUANORLXPCHE BETPOGING.

ze zekerheid overtreft die der redenkavelinge en geleerdheid. Dus is de onderfcheiding der Apostolifche fchriften gedaen door het onfeilbaarfte van alle

b^d^ii uuui ncc unieuoaarite van alle middelen , dat is, door deze neiging van alle menfchen , om verzekerd te Zyn dat de bewysfchriften, welke men aen hen richt, voortkoomen van de perfonen , wier naem zy voeren, en om de bewysfchriften, waerin zy groot helang fielden, met zorgvuldigheid te bewaren.

Hieruit ontftonden juist de nuttige gefchriften der Apostelen. Zy bevestigen ons de uitmuntendheid van het middel, dat de anderen eenparig had doen ontvangen. Eenigen dezer gefchriften , die aen geene byzondere Kerke gericht waren , en wier leer verheven of boven 's volks begrip was, gelyk de Brief aen de Hebreen en de Openbaring , zyn op eenige plaetfen betwist, tot dat de algemeene goedkeuringen, welken zy elders op ftandvastige getuigenisfen ontvangen, hun overal van eene gelyke onderwerping verzekerde.

De fchriften des Nieuwen Testaments

zyn