is toegevoegd aan je favorieten.

Orestes en Hermione, of De kracht der edele en zuivere liefde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So ORESTES en HERMIONE.

len nog beeft mijn beklemde ziel

Ach! mijn Vader, zij is verboren, zij is vexlooren!

Metmedelijdende oogen vol achting en zachtmoedigheid, zag de Grijsaard den bekommerden Jongeling aan. Mijn Zoon, dus fprak hij op eenen teder-beftraffenden toon, deeze benaauwende vreeze, die u thans zo onmagtig maakt, is de eerde vrucht van elke losbandige hartstogt. Nooit zal de Man, die over. zijn hart gebied, die elke onftuimige neiging weet te beheerfchen, te vreezen hebben. Hij kan wenfchen, hij kan hoqpen, hij kan verlangen; maar zijn wensch, zijne hoop, zijn verlangen zijn gelaaten , en eene zucht is alles , wat eenig verlies hem kosten kan. Deeze matiging word in een leven, dat aan duizend toevallen onderhevig is, met eene onfchatbaare rust betaald. Het Nootlot, mijn Zoon, ftaat zelden in vriendfchap met den wensch van onze neigingen; en de flaaf zijner hartstogten is de ongelukkigfte, dien de zon aanfchouwt. Hij ziet geene andere gelukzaligheid, dan in die hoop, aan welke zijne gantfche ziel zich heeft overgegeeven. Elke gedachten, dat

hij