is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamboek, van de wel-edele heeren der hooge Indiasche regeering, zoo tot, als buiten, Batavia [...] zoo als dezelve onder ultimo december 1786 alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMBOEK,

Van de Wel-Edele Heerbn der HOOGE INDIASCHE

REGEERING,

zoo tot, als buiten,

BATAVIA;

Mitsgaders van de Politique Bedienden, die vait de Juftitie, dó Kerk, Burgery, Zeevaart, Militie, Arthillery, Chirurgie, &c.,zooalj dezelve onder ultimo December 178Ö alhier in weezen zyn bevonden:

Item

Der Gouverneurs, Directeurs, en Commandeurs d mitsgaders verdere Opperhoofden en min' dere Bedienden, op de refpeftive Comptoiren van Indië.

Nevens

Een Lyjl van de Perfoonen, die gerepx» trieerd, en een van die naar de Buitencomptoiren vertrokken zyn; item een van de overledenen.

Te BATAVIA

Gedrukt by Compagnies Drukker PIETER van GEEMENj'

Met approbatie van Hunne Hoog- Edelbedeth