is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte opheldering van eenige plaatsen uit het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opheldering van 2 Cor. III: ï 8. 227

zien het groote voorregt der 'Chriftenen in het ftuk der kennisje boven de oude Joden, en dan het dierbaar gevolg daarvan in hunne heerlyke en beeriyker heiligmaking. Terwyl wy niet eindigen zullen, dan met nuttige aanmerkingen of betrachtingen.

%. 218; Begint de Apoftel bei eerfte mét wy allen, hytodntduiddyk genoeg dat hy, oflthoon hy in het voorige van Hem zeiven en zyne mede Apoftelen. gefpfookeri had, vs. 5 en 6, 12 en 13, èn daartoe ookjrihet volgende weederkeert, Hoofdft. 4: J-7., het groote voorregt van ons vS. niet bepaalt tot 'di Apojïelen en hunne getrouwe mede -atbeiders, maar ook uitftrekr tot alle gelovigen van het N. T., in tegenfteiling van de Kinderen J/raels vs. 13. gelyk er ook in de natuur der zaake, en in de gelykluidende plaats 1 Cor. 13: 12. geene reeden voor die bepaling gevonden wordt. Spreekt Paulus ver¬

volgens vim de heerlykheid des Heeren als het waardigft en beminnelykft voorwerp van der Gelovigen befchouwing, wy kunnen, uit den inhoud van ons Hoofdft. geenzins twytfelen of hy heeft het öog op Exod. 33: 18 - 23 en 34: 4-7. Alwaar Mozes begeerde Gods heerlykheid te zien, en God hem beloofde alle zyne goedigheid voorby zyn aangezicht tezullen laten gaan, en zynen naam te zullen uitroepen, zoo egter, dat hy Gods aahgezichte niet zoude zten, maar flegts de dgterfte deelen gelyk dit ook vervult is. Hier uit kunnen wy tevens leeren zvat Gods heerlykheid zy. t. w. de glans van die oneindige volmaaktheden Gods, welke uit geroepen wierden voor Mozes Hoofdft. 34: £eh 7. Heere, Heere, God, bermhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan veele duizenden, die de ongeregtigbetd» de overtreeding en de zonde vergeeft: p * * Die