is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte opheldering van eenige plaatsen uit het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sa8 Opheldering van % Cor: 1IÏ: 18.

Die den fchuldigen geenzins onfchuldig houdt , de* zoekende de ongeregtigheid der Paderen aan de Kinderen , en aan de Kinds - kinderen * in het derde en vierde Ut (d). Dit alles is klaar zult gy zeg¬

gen, maar wat wil het, dat wy die Godlyke heer- > lykheid, hefcbouwen als in een fpiegel? Ik antwoorde: Dat wy door 's Geeftes licht en Gods genadige openbaring aan de ziel, een vry klaar inzien, eene verlichting der kennisfe, in die allerlchoonfte en berninnelykfte heerlykheid van God hebben (£): eene kennisfe, welke veel klaarder en uitgebreider is, dan die van bet oude Jfrael, dat genoegzaam niets van die Godlyke heerlykheid aanlchouwde, veel geringer nogtans dan die der Hemelingen , alzoo die niet door een middel, eelyk hier de fpiegel is, maat onrniddelyk en van naby, als van aangezicht tot aanzicht aanlchouwen gelyk onze Paulus duidelyk leertI Cor. l y. 12. Want wy zien nu door een fpiegel in eene iuiftere reden, maar als dan zullen wy zien aangezicht tot aangezicht: nu kenne- ik ten deele, maar alsdan zal ik kennen, gelyk ook ik gekend ben. ——- Dit antwoord zal myn leezer zeer éénvoudig vinden, maat te gelyk voort varen met vragen: Wat is toch bier de fpiegel , waarin die Godlyke heerlykheid zjcb zoo helder vertoont ? (c) Daar op

ant-

(d) Zoo iemand iufl: hadde, om breeder over die heerlykheid van God te leczen, d;e kan te regt komen by J. Nt. toe Pred. Bladz 224-228 en by J. C Appei-Lius aanmerk, over 't Euang. 2. d. Bladz. 70.

(f?) Vergeiyk ü Cor, 4: 6- en Appei lius daar over.

(c) Ik weet wel dat fommige geleerde Mannen hier liever op een deorfchynend vtnfier, dan op eenen weder om kaat' fenden fpiegel denken, dan hunne redenen hebben my niet bewogen, om de'vertaling der onzen te verlaten, in tegendeel zyn wy door andere geleerden, daar in beveiligt. Ik heb-

be