is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte opheldering van eenige plaatsen uit het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opheldering van z Cor: III: 18. 229

antwoorden wy: Chriftus Jefus zelve, de heerlyke God- menj'ch, de eenige Middelaar Gods en der menfchen. Dat heeft onze Apoftel niet twyffela bug gelaten, dewyl hy Hoofdft. 4:6. uitdrukkelyk fchryft: God, die gezegt heeft dat het licht uit de duifteruisfe zoude jchynen, is de geene die in onze harten gefcheenen heeft, om te geeven ver licht in ge der kennisfe der heerlykheid Gods, in het aangezicht van Christus Jesus. En ook in onzen text daar heenen wyft als hy gewaagt van het ongedek.tr aangezicht, Het is wel zoo, dat onze geachte taaismannen dit ongedekte aangezicht brengen tot de Chriftenen, in tegen overftelling van de joden, die, volgens vs. 15. een dekjei op hunne harten hadden zvanneer Mozesgeleezen xvierd: dan, behoudens de achting voor die, en andere geleerde Mannen, komt het ons meer als waarfchynlyk voor, dat Paulus bier bedoelt het aangezigt van Chriftus .Je/us, en dat wel vQornamentlyK-om dèeze redenen (af), i. Ooi dat hier anders de aanwyzing van den fpiegel, die, zoo eenen grooten invloed in deeze zaak heeft, ontbreeken zoude. 2. Om dat het klaar en zeefeer voor een ie Ier is, dat Paulus in' dit Hoofddeel Mozes en Chriftus tegen den anderen overftelt. Maat nu de heerlykheid Gods ftheen op het aangezicht

van

bc het oog m de eerfte plaats op A Buurt Befch. Godgel. 5. ft Bladz. 209, 210. en op Chr. Schoetgekiijs Hor. Hcbr. in 1 Cor. 13: 12 en in de tweede plaats op Conr, Iken Disfert 26. pag 54,2 - 575, Van welk Bock wy eg-, ter niets bezitten, dan onze Aanteek. als ftu.dent vergadert, en het uittrekfcl van Prof Gerdes mjfcell. Gron. toin. 4* pag. 360 - 364-

\d) De zoo cvengenoemde Iken is.vry uitvoerig in hQt opgceven van bewy-zen voor dit gevoelen.'

P 3