is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de Noord Amerikaansche staats-omwenteling.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in deszelfs Volkplantingen. 77

pek en teerboomen welke niet omheind of afgefchut waren, verboden wierd, en verlcheidene Attenom de fabrieken der V o'ikplantingen te ftremmen. By eene van dezelve werd het ongeoorloofd verklaard, na den vier- en- twintigften van Zomermaand 1750 eene molen of ander werktuig om het yzer te pletten en tot flaven te maken (*), opterichten, of eene blikfmèdery waarin met den blokhamer (f) gewerkt wierd, of eenigen oven om ftaal te maken. By eene andere werd den hoedemaker belet meer dan twee leerlingen gelijktydig te houden of voor minder dan zeven jaren, gelijk ook om zich in hun werk van negers te bedienen. Cok was het aan de Volkplantingen verboden om hoeden en eigen gewerkte wollen ftoffen van het eene landfchap naar een ander overtevoeren. Deze verordeningen werden nog voor het grootste gedeelte ontdoken; doch indien zy ook flipt ten uitvoergebrachtwaren,Zouden zy niet veel ongerijfs veroorzaakt hebben, en dat nog maar voor eenige weinigen: dewijl de goederen, welker fabriek daardoor verboden wierd, veel beterkoop uit Engeland konden gekregen, en de handen, welke daaraan werkten, even goed tot den landbouw konden gebruikt worden.

Hoewel deze bepalingen eenigermate fmadelijk waren, als willende te kennen geven, dat de Volkplantelingen geen verflands genoeg hadden om hunne eigene belangen te onderfcheiden ; en hoewel dezelve beftemd fchenen om derzelver natuurlyke vermogens te onderdrukken, en hen fteeds in eenen

ftaat

(*) Slitting or rolling of iron. (t) Ttlthammer.