is toegevoegd aan je favorieten.

Wonderbaer en rugtbaer leven van den ex-pater Auxilius van Moorslede, alias Pieter-Francis-Dominiq Vervisch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 205 )

bemoeyde, dat eenen naervolger der Apoflelen my góÊcU vond en afeyfchte om onder-Paftor te maeken in zyrï Bifdom, terwylent men my in het Order reeds twee jaer en alf als onweirdig om Terminaris te zyn, als onbekwaem tot de Miffie had veroordeelt, Ey ! wat confulie voor dat H. Order', het gene my'als den ondeugendften had gefufpendeert, geinterdiceert en geexcommuniceert, ttu wort het zelve verplicht om my te zenden tot den Bilfchop.

Aman heeft voorzeker zoo veel fpyt niet geleden alshy moeft het peird geleyden voor Mardocheus , dan GuilUelmus als hy hier my moeft afzenden, om het welke nog te voorkomen, hy heeft zyne Raeds-Liedcn vergaedert in het Convent tot Cortryk, alwaer hy zyn fcheel createurken Amendus Paepe. voor zynen Baruch aennep. Dezen fynedrion had al haeft een advys , men beraemde aldaer, dat het H. Order was exempt ter Biffchoppen.... welke Privilegiën hun nog door Koumg, nog door Keyzer , zelfs niet meer door de Pauzen konde afgenomen worden (i), hier op is de refolutie van dit concilie genomen; GuilUelmus heeft onder vele pretexten my gerefufeert. Den Biffchop zeer verwondert over hunne weygeringe, heeft terftond dezen tweeden brief gefchreven aen den Vifitator.

u Eerweirden Pater ! wy zyn reeds wel geinformcert « door onpartydige perzoonen, die het cas wel hebben » geexamineert, wegens al het gonne gy lekryft tegen r, Pater Auxilius, ende aengezien met jegenttaende al » uwe aenkaiitingen en befchuldingen, de welke Uy-L. u hebt gedaen tegen hem, zyne Majefteyt eyndelinge „ heeft befloten, dat wy hem (zoo wy toegeltemt heb-

ftS Aldus heeft Godefroid ons geleert 1773, voor reden gevende ,da* P^leglen zyn tot -^^ZX^tX H. Order gedaen heeft aen de Kerk , maer nae Veel dit had hetwiil ^™*£$g£ « *

nomen zyn, om dat zy is gejont over d.entten ft* heeft gedaen aen de H. Kerk,