is toegevoegd aan je favorieten.

Wonderbaer en rugtbaer leven van den ex-pater Auxilius van Moorslede, alias Pieter-Francis-Dominiq Vervisch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r> hen) zouden aennemen als onder-Palier tot Se veren •« Zoo is 't dat wy uwe Eerw. andermael vraegen , cp « dat gy hem zonder uytftel tot ons zoud gelieven tl » zenden : hy zal ondertulfchen wel genoeg zyn indien r. gy hem zult zenden, ten eynde om danof te' difpor> neren gelyk wy goed zullen oordeelen. Was onder-. *> teekent Ferdinand Biffchop van Gend. Uyt het Cafteej r> van Loo-Chrilti 19 April 17S5.

« Concordantiam attefior was onderteckent /. B. v> L. Boulez. Can.. Theol. 20 dito.

Lobkowitz heeft dezen zynen tweeden eygenhandigen brief met volle keuniffe der zaeken gezonden aen den Vifitator , die hy meynde te zyn tot Meenen , maer GuilUelmus was van Cortryk vertrocken op Doornyk, hy derfde nae Meenen niet komen, voorzeker uyt Trees ik zynen baerd zoude droog gefchoren hebben; hy heeft eyndelinge aen den Biffchop my pofitivelyk geweygert; waer op den Prins Lobkowitz zig heeft beklaegtby den Procureur-Generael, ende hem benevens den Aerds-Prieller en Theologael aenzogt, om voords den Vifitator te bewegen ten eynde hy zoude gehoor- I zaemen aen het Keyzerlyk Decreet en aen zyn Biffchoppelyk verzoek, ten welken eynde hy aen hun overliet zyn Biffchoppelyk gezag; gelyk blykt uyt deze tiaervolgende egte copie.

Copie van den Brief door den Biffchop van Gend eygenhandig in 't Franfeh gefchreven, aen den Heer Procu- I xeur-Generael Maroucx op den 2 Junius 1785 (2)

« Mynheer! ik hebbe d'eere hier nevens te zenden

(1) Wat klaercter termynen kan men uytdmkken, om den wüle van dezen Biffchop te kennen in myne fecularizatie r1 wat wilt dit beduyden ( \oo wy toegejlemt hebben ) ?

(2) Den korten inhoud dezer , zal allen onpartydïiren overtuygen , Wut fchroomelyke fourberie dat'er in myn cas daer nae is bcjaen,zoo van