is toegevoegd aan je favorieten.

Wonderbaer en rugtbaer leven van den ex-pater Auxilius van Moorslede, alias Pieter-Francis-Dominiq Vervisch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C >

I copie der twee brieven, die ik by gevolg van het y> Keyzerlyk Decreet in het faveur van den Capucyn *> Pater Auxilius, gefchreven heb aen den Vifitator-Gene» rael van dit Order, nevens de twee antwoorden die r- ik hier op tot antwoorde heb bekomen; gemerkt y dezen Pater door zyn Order was gefufpendeert, ik » heb door mynen eerften brief gevraegt, dat zy my •n hem behoorelyk geftelt of ontbonden der cenfuren w zouden afgezonden hebben; voorders ovcrmids hy n my antwoorde : dat Gods wet hem verbood hier aen y tc gehoorzaemen, om dan zyne confeientie te onty> lallen, ik heb in mynen tweeden brief gevraegt, dat y> zy my hem enkelyk zouden gezonden hebben om y. danof te difponeren , gelyk en zoo ik zoud goed y> geoordeelt hebben te betaemen; maer hoewel ik noyt •y» gedacht had hem de noodige admiftie te geven zonder y> voorgaendeling hem te examineren, zy zyn blyven y> houden ftaen, dat hy onbekwaem en onweerdig was, y. cyndelinge zy hebben hem aen my geweygert en » opentiyk gezeyd van noyt te gehoojzacmen aen het r. Decreet; ik heb noodig gedacht, Mynheer! u danof y. kenniffe te geven, my inbeeldende dat het Gouver-, n nemcut U-E copie der Depêche heeft gezonden, ten y> fine U-E zoude werken op het gevolg. Monfieur j'ai ,1 l'honneur d'être, &c. was onderteekent: Ferdinandus 51 Biffchop van Gend. «

den Biffchops-kant als van de Overile ; bier fchryft Jen Biffchop dit hy my twee-mael heeft afgevraegt by kracr.te van Decreet, bet Decreet luyde , dat het was om onder-Paltor te zyn , ergo dat 't was om gefecularizeert te zyn : den Biffchop heeft dit nochtans naedemael willen loochenen ; dog, vela nolit, hy kan dezen brief niet loochenen , mids de originele copie onder myn Broeders handen heruit; denkt eens Lezer! met wat confeientie Lobkowitz 'tjaer 1790 heeft derven fchryven, dat hy my noyt heeft willen fecularizeren. Hier. ziet gy ook de fourberie der Cappen, zeggende : dat zy niet mogen gehoorzaemen; terwylent nochtans God beveelt dat men de Overfte der Kerk moet onderdaenigen ; Francifcus 3egt : tenemur Evifcopos venerari pro noflris Dommis, aui.z 'borinus nos va«t*tt in totum adjutorium. L- Aütict'. Iranc. C. X-