is toegevoegd aan je favorieten.

Wonderbaer en rugtbaer leven van den ex-pater Auxilius van Moorslede, alias Pieter-Francis-Dominiq Vervisch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 173 7

„ nemis implacahles Duyzent complimenten van

I „ vriendfchap en Groot-agting aen Mynheer den AertsI j, Priefter tn Mynheer Boulez, hun verzekerende, wat „ groot deel ik zal nemen , zoo haefl zy de volkomen victorie bekomen iegens uwe caballerende vervolgers. „ Zyt verzekert myner begcirten, om daer aen mede ,, te konnen werken, en myner agting met de welke „ ik d'eere heb te zyn, Mynheer, uwen oodmoedig„ tten en onderdaenigften dienaer, Fander Merjch, Col."

Hier ziet den Lezer, dat het eene fchreeuwende logen was der Cappen, die alomme zeyden en tchreeven, alof ik -van alle myn vrienden, die my uyt het order hadden getrokken , veriaeten was, om welke togen nog duydelyker te weerleggen , geloove hier ook zeer wel van pas te mogen plaetzen copie eender Requefte, eygenhandig gefchreven en door Mr. den Canonik Boulez in het Franfch opgeftelt met raed en advis van den Heer Aerts-Priefter, weikers originele noch beruft onder myn handen, de welke my door den Heer Broeder vangden Canonik theologael 25. Junius 1791 is toegezonden met noch eenige andere hukken , die men uyt den Patriottismus heeft behouden in zyn huysplundering, de welke luye'e als volgt.

AEN DEN KEYZER EN KONING,

" Vertoont met een diep respect Auxilius Vervifck „ Priefter uyt het order der Cappucinen, dat hy het

geluk heeft genoten van door zyne Majefteyt aen„ genomen te zyn in hoedaenigheyd van Onder-Paf„ tor tot Zeveren Bifdom Gend, federt ontrent een

jaer en half, zonder tot heden aldaer te hebben be„ komen de Ooder-Paftorele Admiuie, in weerwil van „ de voorgaendelyke toeftemming van den Biifchop, „ volgens het decreet uwer Majeiteyt hier nevens in „ copie N°. i.

" Het is hierom, dat naer men alles tot dezen eynde s, te ve.gifs had aengewetit, nae de Wet en het volk

i