is toegevoegd aan uw favorieten.

Wonderbaer en rugtbaer leven van den ex-pater Auxilius van Moorslede, alias Pieter-Francis-Dominiq Vervisch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *• )

m welkers eere en naem zy my hadden levendig verbrand, indien zy my in het Fort hadden gevonden; dit zyn hun eygen woorden in het huys van Adriaen de Meyer; maer ik loochcne hun fuppofitie, te weten : indien zy my in het Fort hadden gevonden, want voorzeker , zy hadden noyt het Fort ingerocht, by aldien ik aldaer had geweeft, zy hadden noyt de eere gehad van de dyken pp te klemmen, gemerkt ik als Aumonier recht hebbende om de nieuwe Paepe-Soldaeten te doopen, hun allegaeder zoud gedoopt hebben in de Schelde , non trina immerjione, aft vera fubmerfione.

2° Zy waeren allegaeder God lafterende vloekers, uyt hunnen mond vloogen by-nae zoo veel blafphemien als dat zy beweenden my afwezig te vinden; ook geen wonder, dat zy zoo volmaektelyk de Litanie der Franfche en Engelfche heyligen kenden, dewyl niet zoo gemeen als Jacre-mort, godom en zoo voords wicrt gehoort uyt den mond van hunnen Afgod Baal, regisad exemplum tjcIta Wauters.

3° Zy hadden geen acht voor den Sondag, dewvl zy op dezen de twee Forten hebben verraen en ingenomen, nog Zy konnen hun niet verfchoonen met het gene Judas Machab. heeft gedaen; gemerkt dezen de waere Religie voorftond en zig door den vyand genoodzaekt vond.... zy vogten ter contrarie zonder nood voor de dertelheyd van ra» der Nood, tegen de voorftaendcrs der waere Religie, immers zy fpotteden met malkanders, wanneer zommige beklaegden, dat zy dien dag geen Mlffe hadden gehoort, de andere riepen : 'tis voor de Religie, Ita Maerten Gillis. Zy hebben hun flraffe over deze ondeugentheden gedraegen >■> wanneer zy op den Sinxendag i79o meynden de Keyzerlyke Helden te verflaegen w maer den Heer van den Sabbath-Dag verfloeghun zelve.

4° Zy hadden geen acht voor hun Ouders : want veele van deze waeren tegen het gebod huns ouders ouder dc Rebellen geloopen, eenige om Cadetjen te fpelen, eenige om vryclyker te vreyen, te hoereren, te boeleren, eenjge om te peirde te. ryden, andere om te