is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneelspelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oveh MACBETH, TREURSPEL. n$

„ en dewyl hy wel zig , dat, hy zich daar niet ,. lang tegen zyne Vyanden zou kuDnen verdedi. „ gen, en dat hy, als by zich overgaf, het Ie„ ven daar niet af zou haaien; zo vermoorden hy, ,, in eenen aanval van vertwyfFeling, eerft zyn ., Vrouw en Kindren, en daarna zich zelv.

„ Macbeth kwam in het Slot, en vond in „ eene der Kamers van het zeiven, het doode Lig„ chaam van Macdowald op den grond lig„ gen , met zyn vermoorde Vrouw en Kindren „ neevens hem ; intusfchen toonden hy ook by ,, deze fchrikkelyke befchouwing de hem aange„ boorne wreedheid; hieuw Macdowald het „ hoofd af, zond het den Koning, die zich toen„ maals te Bertba ophield, en liet het Ligchaam „ aan eenen hoogen Galg ophangen.

„ De Bewooners der Weftelyke Eilanden, die ,, Macdowald bygeftaan hadden, hielden om „ vergiifenis aan; hy leide hen aanzienelyke geld„ ftraffen op, en liet al die geene om 't leven „ brengen, die hy in Locbaber vond , en die daar „ gekomen waaren , om tegen den Koning te „ vegten.

„ Naauwlyks waaren deze onluften geftilt, ais ,, men bericht bekwam, dat Süeno, de Koning „ van Noorwegen te Fife geland was, om met een „ fterke Krygsmacht geheel Schotland aan te vallen. ,, Dit bericht rukte den Koning uit zyne ongevoe» „ ligheid en onwerkzaamheid,waarin hybegraaven „ was;hy bragt in de moogelykften .haaft eenHeir ,, byeen, en deelden het gebied over het zelve „ met Banquo en Macbeth. De flag die „ kort hier na volgde, viel ongelukkig voor den „ Scbotlander uit, de Noorweger Zegepraalden, en „ Dunkan vlood naar Bertba. Hier bragt hy „ eenige tyd in onderhandelingen met zyne Vyan> „ den door , en zond intusfchen beveelen aan „ Macbeth, die fteeds nog een deel van het „ byeengebragte Heir by zich had om de Deenen H a „ $«