is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de Noord Amerikaansche staats-omwenteling.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

isy Hoofdft, XVII, Aanhangsel. Over het

Welke fom men, op den vijfentwintigften der vol«' jende maand, befloot nog een derde millioen te Voegen, Terwijl zy voor deaflosfiug of inwisfeling de gezamentlyke Volkplantingen "verbonden , en ?.?.r> e]ke Volkplanting overlieten, om wegen en middelen te beramen, ter aflegging van haar geövenredigd aandeel in vier jaarlijkfche termynen, en wel de eerfte voor of op den laatften van Slachtmaand des jaars 1779. Dit tijdftip wierd bepaald', in de* verwachting, dat het gefchil voor dien tijd wel zonde zijn afgeloopen. Op den negenentwimigften yan Slachtmaand des zelfden jaars 1775, na het opmaken van den ftaat der onkosten, welke alreeds gemaakt waren of al nog ftonden gemaakt te worden, ter zake van het voortzetten van den oorlog, tot den tienden van Zomermaand des jaars 1776, .befloot het Congres tot eene nieuwe afgifte van nog drie millioenen dollars om gelijk de vorige afgelost te worden in vier jaarlijkfche termynen, waar van het eerfte vervallen zoude voor of op den laatften van Slachtmaand des jaars 1783 : en men bepaalde ten zelfden tyde, dat het aandeel, welk elke Volkplanting in de aflosfing van dit papieren geld zoude moeten dragen, zoude berekend worden naar gelang van het getal der ingezetenen. Men had deze overflag van onkosten berekend tot den tienden van Zomermaand des jaars 1776, in het denkbeeld, dat men voor dien tijd wel een vergelijk zoude getroffen hebben; gelijk men tot hier toe geene andere dan tydelyke voorzieningen, zoo ten aanzien van volk als van geld gemaakt had; het welk alles op de

oa-