is toegevoegd aan je favorieten.

De moei-al

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2 ■)

Vriend! gij fiaet den bal verkeerd, gij denkt dat het zuiver te doen is om eigenbelang en voordeel; en waerlijk het is 'er wel een uur gaends van daen. Eigen voordeel is het in een zeker opzicht zéker, maer nog meer zal'er in dit Weekblad bedoeld worden, om U en Uws gelijken nuttig te zijn; dit is geen pedanterie, maer dit is zuivere en ronde Hoilandfche tael, en in de daed, het is meer uit liefde dan uit zucht tot voordeel, dat men de pen opgenomen heeft.

Maer Leezers! laeten wij nog met clkanderen eens fpreekcn over de bewerking, den inhoud cn 't bedoelde oogmerk van dit ons Weekblad. Dit is immers eene bepaelde wet, welke 'er legt tusfchen den Ieezer en den fehrijver; de leezer moet vooreerst weeten op welk eene m'ijze een Weekblad gefchreeven zal worden; dit niet weetende, kan een fehrijver ook niet vergen, dat zijn gefchrïft worde getrokken; maer heeft hij hiervan het publiek een onderrichtend vertoog gegeeven, dan kan hij met een weinigje meer klem van dat zelfde publiek vorderen, dat men zijn werk leeze, aenprijze, en voorthelpe; (dit zij met alle eerbied gezegd.) Maer mooge!i;k valt het grootfte gedeelte der Natie over den tijtel, aen het hoofd van ons blad geplaetst; dan, bij al de uitgekomene Weekbladen, was 'er nog juist een eenige, die men verzuimd had te fchrijven, en dit was De Moeï-Al, daer 'er Vraeg- en Praet-A'.s zijn, daer voegde ook een Moei-Al, dus zijn deeze drie blaeden volmaekt onontbeerlijk, het eene zoo min als het andere.

Wij bekennen gaerne dat het een vreemde tijtel is; doch vreemde Produüen worden veelal het rïieeste getrokken, ten minfte veele onzer Landgenooien fcheppen

meer