is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van stukken, door dr. G.J.G. Bacot; ter verdeediging zyner eer en onschuld [...] beleedigd, door de Staaten van stad Groningen en Ommelanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s=r 19S

Na""

dig verklaard, althans iets, in hunnen kring daar najzweemend, gedaan; dan was hier volkomen grond toe geweeft : maar een zeer daar tegen overgeftelde neigingWas hier altoos het zeer onderfcheidend kenmerk der voornaamfte Patriotten. Ja {ch°on doorgaans het minft opgevoed en befchaafd Gemeen zeer ligt totTonge regeldheid, of een woeft, onzedig, °en flordig gedrag kan overflaan, (welk gevaar echter meeftal het fterkft vermeerdert, waar zy van opzigt, geordende tucht, en werkzaamheid ontflagen leeven) fchoon het dus ook een wonder zou zyn, indien, vooral onder de laagere fchutters der GeJiootfchappen , er hier of daar van dit ioort geen gevonden waren ; zo durf ik echter, zo ver myne bewuftheid zich uitftrekt, vrymoedig zeggen, dat over't algemeen, en met de minfte uitzonderingen, aan de Ommelander Genootfchapoen, een kwam deCZCn °PziSte toe-

Verblindend hoog Gezag, een ftoute en ttelhge toon, en het zwaare en hevige van door niets bepaalds geftaafde, of immer bewysbaare, befchuldigingen, kunnen vel by de hgtgeloovigheid, vooral in afgelegener plaatfen, waar de zaaken hierdoor alleen ter kennis komen, haat en drift tegen den onfehuldigen, maar geens.

zins