is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van stukken, door dr. G.J.G. Bacot; ter verdeediging zyner eer en onschuld [...] beleedigd, door de Staaten van stad Groningen en Ommelanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

196 mmmamvmummÊmm

zins by deezen de daadelyke fchuld zelve voortbrengen, 't Is waar, barbaarfche gevvelddaadigheden, alle fnoode, en een Land van Recht en Orden önteerende daadelyke feiten van den ftrafbaarlten, doch, ongeftraft gelaatenen, moedwil hebben hier plaats gehad; de droevige bevvysteekenen der vernieling en moordzucht zyn er ook door honderden, ter befchouwing naderhand van rondsom toegevloeid, overal gezien ; doch zy kwamen van een gantfeh andere zyde. En echter wordt de aanbevolene afweering van het wreed en roofziek aanvallend Plundergeweld deezes openbaaren opftands, door de Omlander Wapengenootfchappen, als overtreeding «n ongehoorzaamheid opgegeeven. Men noeme een enkeld glas of ruit, of iets hoe genaamd, dat door deezen vernield is. Welke zyn de door hen aangedaane tergingen? Hebben zy ooit iemand gedwongen den zwarten hoedftrik te draagen? of de tüefc op zich zelfs, maar om het misbruik, als het gemeene fein van moord, geweld, roof, mishandeling, en oproer, billyk verfoeide Oranje Cocarde te verbranden ? gelyk ik van zulke bedryven, aan de andere zyde, meer dan een voorbeeld zou kunnen opnoemen. Wierden die van verfchillende Party openlyk en ongehinderd ook dus door de jongens en 'e Jan-Hagel met alle fpot- en fcheldnaamen nagejouwd? Wie moet eindelyk niet met

de