is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van stukken, door dr. G.J.G. Bacot; ter verdeediging zyner eer en onschuld [...] beleedigd, door de Staaten van stad Groningen en Ommelanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—"——gg 19?

de hoogde veronh'vaardiging verbaasd ifoan, wanneer hy hier ook het even valfch vervvyfc van wreede mishandelingen, trger. dan men van een buitenlandfchen Vyanê xott hebben te verwachten, door de zo genaamde Ommelander Souverainen, in hei: Placaat der Staatsfcheuring, van den 26. Sept. 1787, aan de Stad Groningen ziet doen?

De Regeering naamenlyk deezer Stad had, een dag of twee na de ontzetting van Appingadam, ter meerdere beveiliging van deeze haare Jurisdictie, een Commifüe uit het Defenfie- weezen , met het Stads-Jacht, dervvaards gezonden, gedekt door een gedeelte van het Groninger Wapengenootfchap, met 4 veldftukken voorzien ; 't welke er bly en vreedzaam ontvangen wierd, en even vreedzaam verbleef. Ik zal my in het Politiek als nog ter befliffing hangend gefchil, tuffchen de Stad Groningen en de Ommelanden, over het recht der eerdgemelde in deezen, nog in dat, het geen tuffchen de Stad, wegens het afzetten van haaren Richter, met den liove plaats had, als van de bloote geweldweering door de Ornme» lander Genootfchappen geheel onderfcheiden, _ en dus. buiten myn bedek zynde» niet inlaaten. Alleen zal ik maar aandippan, dat zo verre het ook de bydand en beveiliging tegen geweld en nood bedoelde»