is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen van den christelyken godsdienst gehandhaafd en verdedigd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «3 >

«ene geheel andere waarheid aanwyst „ de z"m » is -dus: Het woord (jfe goddelyke Wys~ „ held) heeft, in menschelyke gedaante onder „ ons zyn Tabernakel, (of Tent) opgeflaagen" p. 650.

De Proteltanten ftdlen veel gewigt in het bewys, het welke men ontleende uit de bood* ichap van den Engel aan Maria: de Heilige Geest zal over tl komen, en de kracht des Alterhoogflen Zal » everfchaduwen, daarom ook dat Heilige, dat uit u gehoor en zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Luc.' I. 55. £y meenen, dat in deeze woorden eene befchryvinge gevonden wordt van de wonderdaadige ont. fangenis yan de menfchelyke natuur des Middelaars, door den Heiligen Geest, of zoo als andere willen door de Godlyke werkinge van den Zoone van God zeiven. Dan deeze gedachten treeden het fpoor der waarheid byfter; tot het echte «aftand van deeze plaats dient men te weeten , dat overschaduwen „ zo veel is als fo bedekken, befchermen, zynde het denkbeeld „ ontleend van een vogel, welke zyne jongen „ bedekt, met zyne vleugelen" p. 44e . en da{ heilige Gods even zoo veel betekene als groo-

te, voortreffelyke Afgezant vm God .

" Luc> L 35- het mium (het Gode èn zv„ nen dienst toegewyde) dat uit u gebooren is" P- 3«5- Christus zegt müt dat Hy & ieH